SUSPENSIO D'OBERTURA AL PUBLIC D'ESTABLIMENTS D'ALLOTJAMENT TURISTIC

Benvolgut agremiat,

 
Aquesta passada nit s'ha publicat l'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic, d'acord amb l'article 10.6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
La publicació del BOE, la podeu descarregar al següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/ 
 
Us fem un breu resum de l'Ordre: 
- Tancament dels hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars.
- Queda permesa la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment en aquests establiments.
- EXCEPCIÓ: Establiments d'allotjament turístic de llarga estada i de temporada: queda permesa l'obertura dels establiments que alberguin clients que, en el moment de la declaració de l'estat d'alarma, es trobin allotjats de manera estable i de temporada, sempre que els seus ocupants comptin amb les infraestructures, en els seus propis espais habitacionals, per a poder dur a terme les activitats de primera necessitat. No podran admetre nous clients fins que finalitzi la suspensió.
Procés de tancament: es produirà en el moment en què l'establiment no disposi de clients als quals hagi d'atendre i, en tot cas, en el termini màxim de set dies naturals des de l'entrada en vigor de la present norma.
Desenvolupament i execució: correspon a les autoritats competents de cada comunitat autònoma dictar les resolucions, disposicions i instruccions que, en l'esfera específica de la seva actuació, siguin necessàries per a garantir l'eficàcia del que es disposa en aquesta ordre.
- Entrada en vigor: Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el "Boletín Oficial del Estado". Per tant, des d'ahir 19 de març de 2020.
Vigència: Aquesta ordre serà aplicable des de la seva publicació en el "Boletín Oficial del Estado" fins a la finalització de la declaració del període de l'estat d'alarma o pròrrogues d'aquest. 
 
 CARME MOZO 
Gerent
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimado agremiado,
 
Esta pasada nit se ha publicado la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara  el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
La publicación del BOE, la podéis descargar en el seguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/ 
 
Os hacemos un breve resumen de la Orden:
- Cierre de los hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares.
- Queda permitida la prestación de los servicios de vigilancia, seguridad y mantenimiento en estos establecimientos.
- EXCEPCIÓN: Establecimientos de alojamiento turístico de larga estancia y de temporada: queda permitida la apertura de los establecimientos que alberguen clientes que, en el momento de la declaración del estado de alarma, se encuentren alojados de manera estable y de temporada, siempre que sus ocupantes cuenten con las infraestructuras, en sus propios espacios habitacionales, para poder llevar a cabo las actividades de primera necesidad. No podrán admitir nuevos clientes hasta que finalice la suspensión. 
Proceso de cierre: se producirá en el momento en que el establecimiento no disponga de clientes a los que tenga que atender y, en todo caso, en el plazo máximo de siete días naturales desde la entrada en vigor de la presente norma.
Desarrollo y ejecución: corresponde a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo que se dispone en esta orden.
- Entrada en vigor: Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". Por tanto, desde ayer 19 de marzo de 2020.
Vigencia: Esta orden será aplicable desde su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" hasta la finalización de la declaración del periodo del estado de alarma o prórrogas de este. 
 
CARMEN MOZO 
Gerente