MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L'OCUPACIÒ

PUBLICADES LES MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ AL RDL18/2020
Ahir es va publicar el Reial Decret-llei 18/2020 que regula les mesures socials en defensa de l’ocupació i que introdueix importants previsions jurídiques del tractament que tindran els ERTO sol·licitats durant l’estat d’alarma, tant per causa de força major com per causes objectives (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció), durant la fase de desescalada.
Qüestions aplicables als ERTO basats en causes de força major:
ERTO per força major total (Art. 1.1):
A partir del dia 12 de maig de 2020, continuaran en situació de força major total les empreses que haguessin aplicat un ERTO i estiguin afectades per les causes determinades al RD-L 8/2020 de força major que impedeixen el reinici de la seva activitat, mentre aquestes es mantinguin i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020.
Exoneració de cotitzacions dels ERTO per força major total (Art. 4.1.):
La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà, respecte de les cotitzacions de maig i juny de 2020, les empreses que hagin aplicat un ERTO per causa de força major total de l’abonament de l’aportació empresarial, així com de les quotes per conceptes de recaptació conjunta, sempre que a data 29 de febrer de 2020 tinguessin menys de 50 persones treballadores en plantilla.
Si en aquesta data el nombre de persones treballadores era de 50 o més, l’exoneració serà del 75% de l’aportació empresarial.
Les exempcions en la cotització les aplicarà Tresoreria a instància de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores afectades i el període de suspensió o reducció de jornada.
Aquesta comunicació s’ha de fer per cada codi de compte de cotització, mitjançant una declaració responsable que s’haurà de presentar abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del sistema RED.
Aquestes exoneracions no tindran efectes per a la persona treballadora.
ERTO per força major parcial (Art. 1.2.):
Es trobaran en situació de força major parcial les empreses que haguessin aplicat un ERTO i estiguin afectades per les causes determinades al RD-L 8/2020 de força major, des del moment en què les causes de força major legalment establertes permetin la recuperació parcial de l’activitat, fins al 30 de juny.
Aquestes entitats tenen l’obligació de procedir a reincorporar les persones treballadores afectades per les mesures de l’ERTO, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, i seran preferents els ajustaments en termes de reducció de jornada.
Exoneració de cotitzacions dels ERTO per força major parcial (Art. 4.2.):
Les empreses que hagin aplicat un ERTO per causa de força major parcial quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta en els percentatges i condicions indicades a continuació:
1.     Respecte de les persones que reiniciïn la seva activitat a partir de la data d’efectes de la renúncia de l’ERTO, l’exoneració serà:
·  En empreses de menys de 50 persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, del 85% de l’aportació empresarial de maig del 2020 i del 70% de l’aportació empresarial de juny de 2020.
·  En empreses de 50 o més persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, l’exoneració de l’aportació serà del 60% el maig i del 45% el juny del 2020.
2.     Respecte de les persones treballadores que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de la data d’efectes de la renúncia parcial de l’ERTO:
·  En empreses de menys de 50 persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, del 60% de l’aportació empresarial de maig del 2020 i del 45% de l’aportació empresarial de juny de 2020.
·  En empreses de 50 o més persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, l’exoneració de l’aportació serà del 45% el maig i del 30% el juny del 2020.
Menys de 50 treballadors
Exoneracions quotes de SS
Les exempcions en la cotització les aplicarà Tresoreria a instància de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores afectades i el període de suspensió o reducció de jornada.
Aquesta comunicació s’ha de fer per cada codi de compte de cotització, mitjançant una declaració responsable que s’haurà de presentar abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del sistema RED.
Aquestes exoneracions no tindran efectes per a la persona treballadora.
Tràmit de renúncia de l’ERTO (Art. 1.3.):
Per fer una renúncia total de l’ERTO, l’empresa haurà de comunicar la seva intenció al SEPE comunicant les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d’accés a la protecció per atur, i paral·lelament també s’ha de comunicar a l’autoritat laboral, en un termini de 15 dies des de la data d’efectes d’aquesta.
Tràmit de desafecció parcial de l’ERTO (Art. 1.3.):
S’han de comunicar al SEPE les variacions que consisteixin en la finalització de l’aplicació de la mesura de suspensió o reducció de jornada respecte de la part de la plantilla sobre la qual es produirà la desafectació definitiva, bé en el nombre de persones o en el percentatge de l’activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de mesures de restricció que afectin l’activitat de l’empresa permeti la reincorporació al treball efectiu d’aquelles.
Qüestions aplicables als ERTO basats en causes objectives (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció) (Art. 2):
Als procediments d’ERTO basats en causes objectives, iniciats a partir del 12 de maig de 2020 i fins al 30 de juny de 2020, es podran seguir aplicant les previsions contingudes a l’article 23 del Reial Decret-llei 8/2020 sobre tràmits d’aplicació.
Així mateix, la tramitació d’aquests expedients es podrà iniciar mentre estigui vigent un ERTO per causa de força major. Quan l’expedient s’iniciï un cop finalitzat un ERTO per causa de força major, la data d’efectes d’aquest ERTO objectiu podrà ser retroactiva a la data de finalització de l’ERTO per força major anterior.
Els ERTO per causes objectives vigents en data 12 de maig de 2020 seguiran sent aplicables en els termes previstos a la comunicació inicial de l’empresa i fins al termini determinat a l’ERTO.
Mesures extraordinàries en matèria de protecció per atur (Art. 3):
Les mesures de protecció per atur previstes al Reial Decret-llei 8/2020 seguiran vigents fins al proper 30 de juny de 2020. Aquestes mesures consisteixen, tant si una empresa ha realitzat un ERTO per força major com per causes objectives, a:
·  Reconèixer la prestació d’atur a les persones treballadores afectades, encara que no disposin del període d’ocupació cotitzat mínim necessari.
·  No computar el temps en què es percebi aquesta prestació a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
Extensió dels ERTO per causa de força major i de les mesures extraordinàries en matèria de protecció per atur i cotització (DA 1):
El Consell de Ministres podrà establir una pròrroga dels ERTO per força major i els beneficis de seguretat social relacionats amb aquests més enllà del 30 de juny de 2020, en atenció a les restriccions de l’activitat vinculades a raons sanitàries que encara subsisteixin.
Modificació de la DA6 del Reial Decret-llei 8/2020:
Aquesta modificació és importantíssima, ja que clarifica com es configura l’obligació de conservació de l’ocupació per les empreses que han realitzat ERTO per causa de força major. A continuació es detalla amb precisió en què consisteix l’esmentada obligació:
·  Les mesures extraordinàries previstes pels ERTO per causa de força major estan subjectes al compromís de l’empresa de mantenir el nivell d’ocupació durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de l’activitat, entenent com a tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, encara que aquesta sigui parcial o afecti part de la plantilla.
 
·  El compromís es considerarà incomplert si es produeixen acomiadaments o extincions dels contractes de treball de qualsevol de les persones treballadores afectades per l’ERTO.
No hi haurà incompliment si el contracte s’extingeix per acomiadament disciplinari declarat procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, ni per la finalització de la crida de les persones amb contracte fix discontinu.
En el cas dels contractes temporals, no hi haurà incompliment quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o per la realització de l’obra o servei que constitueixi l’objecte del contracte, o quan no es pugui realitzar de manera immediata l’activitat per la qual es va contractar.
·  Aquest compromís es valorarà en atenció a les característiques dels sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte les particularitats d’aquelles empreses que presentin una alta variabilitat o estacionalitat en l’ocupació.
 
·  No resultarà d’aplicació el compromís de manteniment en aquelles empreses en què concorri un risc de concurs de creditors en el supòsit de l’article 5.2 de la Llei Concursal.
 
·  Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions que s’han exonerat, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, prèvia actuació d’inspecció de treball per acreditar l’incompliment i determinació de les quantitats a reintegrar.
 
PUBLICADAS LAS MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DE LA OCUPACION AL RDL 18/2020
 
Ayer se publicó el Real Decreto-ley que regula las medidas sociales en defensa de la ocupación y que introduce importantes previsiones jurídicas del tratamiento que tendrán los ERTO solicitados durante el estado de alarma, tanto por causa de fuerza mayor como por causas objetivas (económicas, técnicas organizativas o de producción), durante la fase de desescalada.
 
Cuestiones aplicables a los ERTO basadas en causa de fuerza mayor.
 
ERTO por fuerza mayor total (Art. 1.1)
A partir del día 12 de mayo de 2020, continuarán en situación de fuerza mayor total las empresas que hubieran aplicado un ERTO y estén afectadas por las causas determinadas al RD-L8/2020 de fuerza mayor que impidan el reinicio de su actividad mientras estas se mantengan y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020.
 
Exoneración de cotizaciones del ERTO POR FUERZA MAYOR TOTAL (aRT 4.1):
La Tesorería General de la Seguridad Social exonera respecto a las cotizaciones de mayo y junio de 2020, las empresas que hayan aplicado un ERTO por causa de fuerza mayor total del abono de la aportación empresarial, así como de las cuotas por concepto de recaptación conjunta siempre que en fecha 29 de febrero de 2020 tuvieran menos de 50 personas trabajadores en plantilla.
Si en esta fecha el número de personas trabajadoras era de 50 o más la exoneración será del 75% de la aportación empresarial.
Las excepciones en la cotización las aplicará Tesorería a instancia de la empresa previa comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o parcial, así como de la identificación de las personas trabajadoras afectadas y el periodo de suspensión o reducción de jornada.
Esta comunicación se ha de hacer por cada código de cuenta de cotización, mediante una declaración responsable que se habrá de presentar antes que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente a través del sistema RED.
Estas exoneraciones no tendrán efectos para la persona trabajadora.
 
ERTO por fuerza mayor parcial (Art.1.2):
Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial las empresas que hubieran aplicado un ERTO i estén afectadas por las causas determinadas al RD-L 8/2020 de fuerza mayor,  desde el momento en que las causas de fuerza mayor legalmente establecidas permitan la recuperación parcial de la actividad, hasta el 30 de junio.
Estas entidades tienen la obligación de proceder a reincorporar las personas trabajadoras afectadas por las medidas del ERTO en la medida necesaria para el desenvolvimiento de su actividad y serán preferentes los ajustes en términos de reducción de jornada
 
Exoneración de cotizaciones de los ERTO por fuerza mayor parcial (Art.4.2.):
Las empresas que hayan aplicado un ERTO por cause de fuerza mayor parcial quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaptación conjunta en los porcentajes y condiciones indicadas a continuación.
 
1.     Respecto a las personas que reinicien su actividad a partir de la fecha de efectos de la renuncia del ERTO, la exoneración será
·  En empresas de menos de 50 persona trabajadoras en fecha 29 febrero 2020 del 85% de la aportación empresarial de mayo del 2020 y del 70% de la aportación empresarial de junio 2020.
·  En empresas de 50 o más personas trabajadoras en fecha 29 de febrero de 2020 la exoneración de la aportación será del 60% en mayo y del 45% en junio del 2
2.     Respecto de las personas trabajadoras que continúan con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efecto de la renuncia parcial del ERTO:
·  En empresas de menos de 50 personas trabajadoras en fecha 29 febrero 2020 del 60% de la aportación empresarial de mayo del 2020 y del 45% de la aportación empresarial de junio 2020.
·  En empresas de 50 o más personas trabajadoras en fecha 29 febrero 2020 la exoneración de la aportación será del 45% en mayo y del 30% en junio de 2020.
 
Las excepciones en la cotización las aplicará Tesorería a instancia de la Empresa, previa comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o parcial, así como la identificación de las personas trabajadoras afectadas y el periodo de suspensión o reducción de jornada.
Esta comunicación se ha de hacer por cada código de cuenta de cotización, mediante una declaración responsable que se habrá de presentar antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente a través del sistema RED.
Estas exoneraciones no tendrán efecto para la persona trabajadora.
Trámite de renuncia del ERTO (Art.1.3.)
Para hacer una renuncia total del ERTO, la empresa habrá de comunicar su intención al SEPE, comunicando las variaciones en las fechas contenidas en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección del paro, y paralelamente también se ha de comunicar a la autoridad laboral en un terminio de 15 días desde la fecha de efecto de esta.
Tramite de desafección parcial del ERTO (aRT.1.3.):
Se han de comunicar al SEPE las variaciones que consistiesen en la finalización de la aplicación de la medida de suspensión o reducción de jornada respecto de la parte de la plantilla sobre la cual se producirá la desafectación definitiva, bien en el número de personas o el porcentaje de la actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de medidas de restricción que afecten la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquella.
Cuestiones aplicables a los ERTO basadas en causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción) (Art
A los procedimientos del ERTO basados en causas objetivas iniciados a partir del 12 de mayo 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, se podrán seguir aplicando las previsiones contenidas en el artículo 23 del Real Decreto. Ley 8/2020 sobre trámites de aplicación.
Así mismo la tramitación de estos expedientes se podrá iniciar mientras esté vigente un ERTO por causa de fuerza mayor. Cuando el expediente se inicie una vez finalizado un ERTO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, la fecha de efecto de este ERTO objetivo podrá ser retroactiva a la fecha de finalización del ERTO por fuerza mayor anterior.
Los ERTO por causas objetivas vigentes en fecha 12 mayo 2020 seguirán siendo aplicables en los términos previstos a la comunicación inicial de la empresa y hasta el terminio determinado en el ERTO
Medidas extraordinarias en materia de protección por  paro(Art.3):
Las medidas de protección por paro previstas en Real Decreto-ley 8/2020 seguirán vigentes hasta el próximo día 30 junio 2020. Estas medidas consisten tanto si una empresa ha realizado un ERTO por fuerza mayor como por causas objetivas.
·  Reconocer la prestación de paro a las personas trabajadoras afectadas, aunque no dispongan del periodo de ocupación cotizado minino necesario.
·  No computar el tiempo en que se perciban esta prestación a efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos.
 
Extensión de los ERTO por causa de fuerza mayor y de las medidas extraordinarias en materia de protección por paro y cotización 8DA 1):
El Consejo de Ministros podrá establecer una prórroga de los ERTO por fuerza mayor y los beneficios de seguridad social relacionados con estos más allá del 30 junio 2020, en atención a las restricciones de la actividad vinculada a razones sanitarias que todavía subsisten.
Modificación de la DA6 de Real Decreto-Ley 8/2020:
Esta modificación es importantísima ya que clarifica como se configura la obligación de conservación de la ocupación para las empresas que han realizado ERTO por causa de fuerza mayor. A continuación se detalla con precisión en que consiste la citada obligación.
 
·  Las medidas extraordinarias previstas por los ERTO por causa de fuerza mayor están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el nivel de ocupación durante el terminio de 6 meses desde la fecha de inicio de la actividad entendiendo como tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente aunque esta sea parcial o afecte parte de la plantilla.
 
 
·  El compromiso se considerará incompleto si se producen despidos o extinciones de los contratos de trabajo cualquiera de las personas trabajadoras afectadas por el ERTO.
No habrá incumplimiento si el contrato se extingue por despido disciplinario dclarado procedente, dimisión, muerte, jublilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora ni por la finalización de la llamada de las personas con contrato fijo discontinuo.
En el caso de contratos temporales no habrá incumplimiento cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o por la realización de la obra o servicio que constituye el objeto del contrato o cuando no se pueda realizar de manera inmediata la actividad por la cual se contrato.
 
·  Este compromiso se valorará en atención a las características de los sectores y la normativa laboral aplicable teniendo en cuenta las particularidades de aquellas empresas que presenten una alta variabilidad o estacionalidad en la ocupación.
 
·  No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento de aquellas empresas en que concurra un riesgo de concurso de creditores en el supuesto del artículo 5.2 de la Ley Concursal.
 
·  Las empresas que incumplan este compromiso habrán de reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones que se han exonerado con el recargo y los intereses de demora correspondientes previa actuación de inspección de trabajo para acreditar el incumplimiento y determinación de las cantidades a reintegr
 
 
Carme Mozo Gómez - GERENT : 667.45.35.47
Francesc Mozo - SECRETARI : 629.74.24.04